Tachi Uchi no Kurai

1 DEAI
2 TSUKE KOMI
3 UKE NAGASHI
4 UKE KOMI
5 TSUKI KAGE
6 SUIGETSUTO
7 ZETSUMYOKEN
8 DOKUMYOKEN
9 SHINMYOKEN
10 UCHI KOMISerie de Kumi tachi pratiqués a deux , faisant partie du cursus de Eishin ryu, étudié et enseigné également par certains SENSEI 
de Muso shinden ryu

Etude initiation Tachi Uchi No Kurai